AKTUELLT

LOGOTYP

Klicka på en titel
för att läsa eller
få mer information.
Läs
Beställ
Låna
krister@spolander.se
08-720 01 25
070-421 70 36
Nya projekt

Ny studie av fotgängarsäkerheten i svenska tätorter - en rangordning. FOT, Föreningen för fotgängare, har fått pengar från Trafikverkets Skyltfond för att med mig som projektledare genomföra en ny studie av fotgängarsäkerheten i kommunerna 2011 och 2012. Den här gången med en lite annan uppläggning. Fortfarande gäller det kollisions- respektive fallolyckor där fotgängare skadats enligt STRADA. Men antalet olyckor relateras till fotgängartrafikarbetet, inte bara antalet invånare. Data om detta hämtas från RVU Sverige (administreras av Trafikanalys) som nu finns för helåren 2011 och 2012. För det andra begränsas analyserna till de större kommunerna, ett femtiotal. Och för det tredje kommer en intervju- och/eller enkätstudie att göras på kommuner med bäst respektive sämst fotgängarsäkerhet för att analysera orsaker till olikheterna.

 

När projektet är klart, hösten 2014, kommer resultaten att publiceras i olika sammanhang, exempelvis ett särskilt seminarium på samma sätt som tidigare, remissutskick till kommunerna, massmediaaktiviteter och liknande.

 

 

 

Nyligen avslutade projekt

 

Statlig cykelpolitik - på pappret och i realiteten. Rapport publicerad av Naturskyddsföreningen, september 2014. Det är en analys av hur cykeln hanteras den statliga transportpolitiken och omfattar alla stegen fram till och med riksdagsbeslutet 24 juni 2014 om infrastrukturplaneringen för perioden 2014-2025. Analysen visar på en stor klyfta mellan ord och handling. Enligt min uppfattning beror det på ett systemfel i planeringsmodellen som nu sker på nationell och regional nivå. Den lokala nivån finns inte med och det är där i stort sett all cykling sker. Därför når inte tillräckliga statliga pengar fram till cykeln. Jag ger också några förslag på hur man kan rätta till systemfelet.

 

Cykling och cykelsäkerhet. En studie av variationen mellan kommuner. Den omfattar 51 av landets största kommuner där cykelsäkerheten 2011 och 2012 analyserats med data från STRADA (trafikskadade från akutsjukhusen) samt RVU Sverige (data om cykeltrafiken). Studien är finansierad av försäkringsbolaget If och Trafikverket med Cykelfrämjandet som uppdragsgivare. Rapport april 2014.

 

Statens satsningar på cykeltrafik 2014-2025. Riksdagen avser att satsa 522 miljarder kronor på transportinfrastrukturen. Av det går inte ens tio promille till cykeltrafiken, ett färdmedel som man i alla andra sammanhang säger sig prioritera med hänsyn till miljö, hälsa, klimat. Detta framkommer i denna analys av förslagen till de nationella och regionala transportplanerna. Rapport januari 2014, delvis finansierad av Svensk Cykling.

 

Marknadsdrivet test för utveckling av säkrare cyklar. En studie av behov, möjligheter och förutsättningar. Om att utveckla något liknande som Euro NCAP som varit så framgångsrikt för bilar, fast för cyklar. Studien har finansierats av Skyltfonden. Rapport december 2013.

Det statliga sveket mot cyklisterna - planer utan pengar är bara papper mellan pärmar. Riksdagen har i fem trafikpolitiska beslut sedan sekelskiftet sagt att cyklingen ska öka och förutsättningarna ska bli bättre för det. Myndigheterna har därefter tagit fram 25 strategier och handlingsplaner i det syftet. Men mycket lite konkret har gjorts. I praktiken har cykeln bara fått småpengar, mindre än 1 procent av de statliga resurserna för infrastruktur. Och cyklandet har inte ökat, tvärtom är det något mindre än på nittiotalet. Allt beror på ett systemfel i planeringen av statliga infrastruktursatsningar. Rapporten november 2013 handlar om detta och ger förslag på hur man kan minska klyftan mellan ord och handling.

 

Cykling i Sverige - en studie av variationen mellan regioner och kommuner. Studien grundas på data från RVU Sverige 2011 och 2012. Den är finansierad av försäkringsbolaget If och Trafikverket med Cykelfrämjandet som uppdragsgivare. Rapport september 2013.

 

Resultat av arbetet för ökad och säkare cykling samt förslag till forskning, utveckling och innovation. Projektet, som gjorts på uppdrag av Trafikverket, gäller vilken forskning som bäst gynnar samhällets ambitioner för cykekltrafiken och dess roll i transportsystemet. Därutöver ingår en analys av samhällets mål för cykeltrafiken, i vilken utsträckning de genomförts och vilka effekter det fått. Rapporten, maj 2013, finns här.

                                                                                                                                                           

 

Sveriges fotgängarsäkraste kommuner. 
Skyltfonden hos Trafikverket finansierar Fotgängarnas förening FOT för ett projekt som går ut på att rangordna Sveriges kommuner med avseende på fotgängarsäkerhet. Syftet i en senare del är också att undersöka vad skillnaderna beror på och att sprida resultatet i massmedia för att få genomslag i opinionsbildning och kunskapsspridning. Projektet genomförs under våren 2012 och slutrapporteras senare på hösten. Krister Spolander är projektledare. Slutrapporterades i december 2012. Hämta rapporten här.

Analys av arbetspendlingen i Stockholms län. 
Analysen är en del av underlaget för den regionala cykelstrategin och görs för att bedöma potentialerna för ökad cykling och var i länet potentialerna finns. Och för att lokalisera och dimensionerna huvudnätet. Uppdraget görs för Trafikverket och enheten för Tillväxt, miljö och regionplanering vid Stockholms läns landsting. Avslutades mars 2012. Hämta rapporten här.
 
Debattartiklar i DN, SvD, Dagens Samhälle mm

 

Cykelpolitik utan mål och mening. Cykel- och gångtrafiken får tillsammans mindre än en (1) procent av resurserna för transportinfrastrukturen. Debattartikel i EXPRESSEN 2014-01-29.

 

Statens måste bidra till cykelvägar. SvD Brännpunkt 2012-11-19. Gemensam artikel från Trampkraft, Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet och Svensk Cykling.

 

Systemfel bakom många av vinterns halkolyckor. Dagens Samhälle 2012-12-13. Artikel för FOT, Föreningen för fotgängare.

 

Mervärde i Mönsterås. Om cykelvägsutbyggnaden där man samordnar kommunikationsstråken. Under mark läggs fjärrvärme, vatten, avlopp, elnät och bredbandskablar. Ovanpå lägger man en cykelväg. Därigenom minskar kostnaderna för cykelvägen dramatiskt. Artikel i Cykelfrämjandets tidning Cykling 2012/3.

 

Inför bilfria zoner runt alla grundskolor. SvD Brännpunkt 2012-08-20. Gemensam artikel från Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelförbundet, Svensk Cykling och Trampkraft.

 

Ändra skattereglerna för att gynna cykling. SvD Opinion 2012-07-20 (nätupplagan). Gemensam artikel från Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelförbundet, Svensk Cykling och Trampkraft.

 

Cykelpott i stället för vackra ord. DN Debatt 2012-06-30. Gemensam artikel från Trampkraft, Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelförbundet och Svensk Cykling.

 

Föredrag och debatter

Trafiksäkerhet - Nya perspektiv på oskyddade i tätort. Föredrag vid konferensen Trafik i staden, arrangerad av Teknologisk Institut, 25 aug 2014.

 

Cykeln och hållbar stadsutveckling. Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 10 juni 2014.

 

Statlig cykelpolitik. Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Rikdagens cykelnätverk 12 mars 2014.

 

Vilken roll spelar cykeln i Sverige? Föredrag vid Cykelfrämjandets Storstockholmskrets höstmöte 20 november 2013.

 

 

Cykeln i statlig transportpolitik - internationellt och i Sverige.
Föredrag vid Naturskyddsföreningens kurs i planering för cykeltrafik 19-20 oktober 2013.

 

Den nationella cykelkonferensen i Örebro 13-14 mars 2013,
anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket samt Örebro.
Medverkan i paneldebatten om cyklingens framtid.
Hur kan vi göra cykling mer attraktiv i Stockholmsområdet
och hur kan Folkpartiet ta täten i denna avgörande trafikfråga?
Cykelseminarium anordnat av Folkpartiets cykelnätverk, Riksdagens ledamotshus 21 februari 2013.
Har cyklismen i Stockholm en chans?
Paneldebatt, ett evenemang anordnat av Stockholmsforskningen och Stadsmuseet, 7 februari 2013.
Fler cyklister - fler olyckor? 
Föredrag vid årsmötet NTF Stockholm-Gotland, Solna 22 mars 2012. Mitt föredrag.
Potential för ökad cykling. 
Föredrag vid Transportforum 12 januari 2012, Linköping. Mitt föredrag sammanfattning och bilder.
Potentialer för ökad cykeltrafik. 
Föredrag vid workshop Regional cykelplan SATSA II, 7 december 2011, World Trade Center, Stockholm. Mitt föredrag.
Cykeln i trafikpolitiken, stads- och trafikplaneringen. 
Föreläsningar 29 november 2011 i kursen Trafik och Miljö vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Bildmaterialet finns här.

 

 

Remisser, yttranden

 

Remissyttrande över regional cykelplan för Stockholms län. Remissvar på uppdrag av FOT, Fotgängarnas förening, juni 2013.

 

Synpunkter på Regional cykelplan för Stockholms län. Remissyttrande på uppdrag av Kollektivtrafikant Stockholm, maj 2013.

 

Trampkrafts synpunkter på Cyklingsutredningens förslag Ökad och säkrare cykling.
Remissyttrande Trampkraft 2013-03-04.

 

Yttrande över Cyklingsutredningens förslag Ökad och säkrare cykling. Fotgängarnas förening FOT 2013-03-04.

 

Organisationernas synpunkter på Cyklingsutredningens förslag Ökad och säkrare cykling.
Gemensamt remissyttrande 2013-02-20 från Trampkraft, Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svensk Cykling och Svenska Cykelförbundet.

 

Synpunkter på Cyklingsutredningens förslag Ökad och säkrare cykling. Kollektivtrafikant Stockholm 2013-02-20.

 

Synpunkter på Cykelplan 2012. Kollektivtrafikant Stockholm 2012-05-29.

 

Skrivelser till regeringen, Trafikverket m fl

 

Förslag till infrastrukturministern om att utreda modellen för infrastrukturplanering i syfte att komplettera den med en kommunal cykelpott, helt eller delvis finansierad av staten, eller en öronmärkt ram av statliga medel tillgänglig med kommunal motfinansiering. Skrivelsen överlämnades i samband med en diskussion med statssekreteraren Ingela Bendrot 7 februari 2014.

 

Krav på statlig satsning för ökat och säkrare cyklande. Gemensam skrivelse 2012-12-05 till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd från Trampkraft, Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svensk Cykling och Svenska Cykelförbundet.

 

Förstärk kopplingen cykel och kollektivtrafikant. Skrivelse till Cyklingsutredningen 2011-12-12.

 

Trampkrafts synpunkter på Cyklingsutredningens frågor. Skrivelse 2011-11-24.

 

Forskning och innovationsarbete för ökad cykling. Skrivelse till Cyklingsutredningen 2011-08-23.

 

Trampkraft med synpunkter på cykelregler. Skrivelse till Cyklingsutredningen 2011-06-12.

 

Flexibelt utrymme för skrymmande tillhörigheter. Till Roslagståg AB från Kollektivtrafikant Stockholm 2010-10-26.

 

2+1-vägar farliga för cyklister och mopedister. Skrivelse till statsrådet Åsa Torstensson 2009-06-08.

 

Synpunkter på Nationell plan för transportsystemet. Skrivelse till Vägverkets planeringsråd för den nationella transportplanen 2009-05-10.

 

Synpunkter inför åtgärdsplaneringen av riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen 2008/09:35. Skrivelse till Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-03-01.

 

Synpunkter på Stockholms översiktsplan - samrådsunderlag. Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad 2009-01-11.

 

Synpunkter på handboken "Cykeln i staden". Skrivelse till Stockholms Trafikkontor 2007-05-09.

 

Synpunkter på handboken "Cykelparkering i staden". Skrivelse till Trafikkontoret i Stockholms stad 2007-03-20.

Engagemang


FOT – Fotgängarnas förening
,
styrelseledamot från 2010

Trampkraft, Föreningen för muskeldrivna fordon, styrelseledamot 2003-2013

 

Kollektivtrafikant Stockholm, styrelseledamot 2007-2013

Naturskyddsföreningen, medlem

 

Cykelfrämjandet, medlem (styrelseledamot i CF riksstyrelse 2001-2005, styrelseledamot i CF Storstockholm 2002-2006)